Siedziba główna ZOZ
OZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-62-99

Rejestracja do specjalistów
godz.11:00-15:00
tel.: 71 308 43 82

Filia ZOZ
OZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-55-17

Ogłoszenie nr 612411-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie: „Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG
dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie, Gmina
Siechnice”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych:
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp., nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %).
aparat rtg

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik 1 A opis i parametry techniczne

Informacja o udzielonych wyjaśnieniach 30102019

Informacja o wprowadzonych zmianach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia RTG

Informacja o wyjaśnieniach RTG 2 3110

Zestawienie z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu