OZ Święta Katarzyna
Pin   ul. Żeromskiego 1
       55-010 Święta Katarzyna
       tel. (71) 311-62-99

       OZ Siechnice
Pin   ul. Kolejowa 15
       55-011 Siechnice
       tel. (71) 311-55-17

bipSkontaktuj się z nami

    Odbierz wyniki badań

.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Udzielający Zamówienia:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna

strona internetowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). W sprawach nie uregulowanych w SWKO zastosowanie mają przepisy wskazane powyżej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

III. Zamawiający ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 – Badania laboratoryjne mikrobiologiczne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

Zadanie nr 2 – Badania laboratoryjne inne iż mikrobiologiczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

IV. Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej mogą
składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający
wymagania określone:

 • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia
  27 sierpnia 2004 r.
 • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
 • Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
 • Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne z dnia 3 marca 2004 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych z dnia 22 listopada 2016 r.

V. Umowa może zostać zawarta na okres 2 lat, począwszy od 01 lipca 2019r

 1. Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Umowy z oferentami zostaną podpisane na podane ceny jednostkowe netto z Załącznika nr 2 i nr 3, po doliczeniu podatku VAT.
 3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo zlecania badań w ilości wynikających z jego rzeczywistych potrzeb, a ilości świadczeń podanych w SWKO mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadania.
 2. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami przedłożonymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnionego przedstawiciela oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej” z pieczątką oferenta i przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna.
 4. Informacje stanowiące tajemnice oferenta należy umieścić zgrupowane w jednej wyodrębnionej części oferty i w skuteczny sposób zabezpieczyć przed ujawnieniem.
 5. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim. Oświadczenia
  i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza.
 6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. Zmiana oferty następuje poprzez złożenie nowej oferty zawierającej zmiany i uzupełnionej o adnotację o wycofaniu oferty złożonej wcześniej. Wycofanie oferty następuje poprzez pisemne powiadomienie Udzielającego zamówienia o tym fakcie. Zmiana oferty poprzez złożenie nowej lub wycofanie oferty może nastąpić nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Aktualny odpis Działu I z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla oferentów, którzy podlegają wpisowi).
 3. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lub zobowiązanie
  do udokumentowania zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie
  do dnia podpisania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzoną przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej.
 5. Kopie certyfikatów/zaświadczeń uczestnictwa w zewnętrznych programach kontroli jakości badań laboratoryjnych, dotyczące wyłącznie badań wymienionych w załącznikach.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli w laboratorium w zakresie badań wymienionych w załącznikach.
 7. Dokumenty potwierdzające wykonywanie badań przez specjalistę/specjalistów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej z kwalifikacjami zawodowymi (zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w zależności od przedmiotu zamówienia).
 8. Pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.
 9. Jeżeli Oferent jest spółką cywilną wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki
  z ewentualnymi aneksami wskazującymi aktualny na dzień składania oferty sposób reprezentacji Oferenta.
 10. Oferent sporządza ofertę wg druku stanowiącego załącznik nr 1 i dołącza do niej następujące załączniki:
 1. wypełniony załącznik nr 2 lub/i Załącznik nr 3 – formularz cenowy odpowiedni dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2,
 2. klauzulę RODO – załącznik nr 4
 3. krótka charakterystyka metody, zakres pomiarowy, producent/dystrybutor odczynników, typ aparatu, nazwa i dokładny adres laboratorium,
 4. sposób przygotowania pacjenta do badania, zasady pobierania materiału do badania, trwałości próby oraz sposób jej przechowywania do czasu przekazania do laboratorium Oferenta,
 5. opis zasady wypełniania skierowań
 6. dokumenty i oświadczenia wymagane od oferenta wymienione w rozdz. VII szczegółowych warunkach konkursu ofert.

V. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta
zawiera braki formalne, Komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie
pod rygorem odrzucenia oferty.
VI. Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania oferty częściowej. Oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia w wybranym zadaniu. Nie dopuszcza się oferty wariantowej.
VII. Istotne warunki zamówienia:

 1. Za zgodą Udzielającego zamówienia dopuszcza się podwykonawstwo badań, przy czym wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert dotyczą również podwykonawcy.
 2. Warunki wymagane od Wykonawcy:

           W zakresie zadania nr 1:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania materiału przeznaczonego do badań od Zamawiającego w dni robocze i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zintegrować swój system informatyczny z systemem Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony.
 3. Do czasu pełnej integracji systemu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyników w wersji papierowej wraz z wynikami zbiorczymi pacjentów z każdego dnia – do Zamawiającego własnym transportem (z zapewnieniem opakowań transportowych) i na własny koszt w dni robocze w godzinach pomiędzy 12:00- 13:00.
 4. W przypadku, kiedy wyniki znacznie odbiegają od normy i istnieje zagrożenie zdrowia i życia pacjenta, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie lub/i e-mailem.
 5. Wykonawca dostarcza wymagane podłoża do posiewów, druki zleceń, kody.
 6. Maksymalny czas od pozyskiwania materiału do wykonania badań określa Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.
 7. Powtórzenie badania wykonanego niewłaściwie nastąpi na koszt Wykonawcy.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej wykonanych badań.
 9. Wymagane są terminy realizacji badań bakteriologicznych: 2-4 dni.

          W zakresie zadania nr 2:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania materiału przeznaczonego do badań od Zamawiającego w dni robocze i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zintegrować swój system informatyczny z systemem Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony.
 3. Do czasu pełnej integracji systemu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyników w wersji papierowej wraz z wynikami zbiorczymi pacjentów z każdego dnia- do Zamawiającego własnym transportem ( z zapewnieniem opakowań transportowych ) i na własny koszt w dni robocze w godzinach 12:00-13:00.
 4. W przypadku, kiedy wyniki znacznie odbiegają od normy i istnieje zagrożenie zdrowia i życia pacjenta, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego telefonicznie lub/i e-mailem.
 5. Wykonawca dostarczy wymagane probówki i inne materiały do pobrania badań, druki zleceń, kody.
 6. Maksymalny czas od pozyskiwania materiału do wykonania badań określa Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia2017r w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.
 7. Powtórzenie badania wykonanego niewłaściwie nastąpi na koszt Wykonawcy.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej wykonanych badań.
 9. Wymagane są terminy realizacji badań rutynowych do 1 dnia roboczego, pozostałe badania zależnie od specyfiki badania.

Wymaga się dostarczenia wyniku autoryzowanego przez diagnostę laboratoryjnego, na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna

Oferent zobowiązuje się wykonywać badania w terminie, w przypadku sytuacji awaryjnych Udzielający zamówienia będzie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o przyczynie zwłoki, czasie wykonania badania. Za zwłokę zostanie naliczona kara zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy
Oferent zobowiązuje się do sporządzenia załącznika do faktury zawierającego ilościowo-jakościowe sprawozdania z badań.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Cenę ofertową należy wyrazić w złotych polskich.
 2. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towaru i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
  na podstawie odrębnych przepisów prawa sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towaru i usług oraz podatkiem akcyzowym.
 3. Cena ofertowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. W przypadku zaproponowania kilku cen lub ceny w pewnym przedziale, oferta zostanie odrzucona.

XII. Kryterium oceny oferty: najniższa cena – 100%
XII. Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna.
XIII. Termin składania ofert: do dnia 25.06.2019 r. do godziny 1130
XVI. Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w dniu 25.06.2019 r. o godz. 1200.
XV. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w terminie 2 dni od daty zakończenia postępowania. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i                     nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Oferenta, który został wybrany.
XVI. Udzielający zamówienia może prowadzić negocjacje z Oferentami w zakresie warunków złożonej oferty.
XVII. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ogłaszającego konkurs zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki                 zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
XVIII. Udzielający zamówienia zgodnie z art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w sprawie zawarcia                  umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.
XIX. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmianie terminu składania i otwarcia konkursu ofert.

 

Załączniki:

druk_oferty_-_zalacznik_nr_1.docx
Projekt_umowy_badania_12.06.2019.doc
Szczegolowe_warunki_konkursu_ofert.rtf
Zalacznik_nr_2_Zadanie_1_.Badania_laboratoryjne_mikrobiologiczne.xls
Zalacznik_nr_3_Zadanie2.Badania_laboratoryjne_inne_niż_mikrobiologiczne.xls
ZALACZNIK_NR_4_Klauzula_informacyjna.odt
Ogłoszenie.doc
Zmiana terminu

Informacja o udzielonych wyjaśnieniach i wprowadzonych zmianach
Zestawienie z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyniku postępowania