Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Filia Siedziba główna znajduje
się w Świętej Katarzynie

ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PACJENTA PLACÓWKI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie na adres email: bezpieczenstwo@zozsk.pl lub na adres pocztowy:

Inspektor ochrony danych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie,

ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1), zwane dalej jako „RODO”:

 1. art. 9 ust. lit. h) w celach zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654,) przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz.1318),

 2. art. 6 ust. 1 lit. c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w tym polegającego na tworzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami wskazanymi w treści przepisu art. 24 i 29 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 3. art. 6 ust. lit. f) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie związane ze świadczeniem usług przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji ewentualnej Umowy lub usługi, a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją Umowy/Usługi lub też z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Zastrzega się, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres i na zasadach wskazanych w przepisie art. 24 i 29 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wykonywanie niniejszych prawnie może naruszać obowiązku nałożonego na Administratora Danych na podstawie przepisu art. 24 i 29 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – odbiorcom danych świadczącym na rzecz administratora usługi prawnicze, informatyczne, pocztowe, kurierskie, medyczne (w tym laboratoria, inne placówki służby zdrowia) oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza wskazanymi podmiotami, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STRON WWW

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pani/Pana („Odwiedzających” stronę internetową / serwis internetowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie) danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 896-117-45-21, REGON: 930393011 (dalej jako „Administrator”).

 2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających („dane”) należy kierować do Inspektora ochrony danych na adres email bezpieczenstwo@zozsk.pl lub na adres:
  Inspektor ochrony danych Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
  ul. Żeromskiego 1,55-010 Święta Katarzyna.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających będzie odbywać się na podstawie:

  1. art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu uzyskania komentarzy i opinii dotyczących usług świadczonych przez Administratora Danych,

  2. art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa zapytania Odwiedzających oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją zapytania Odwiedzających.

 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Odwiedzających:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres e-mail,

  3. adres IP komputera,

  4. przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.

 5. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzane przez Administratora w celu:

  1. odpowiedzi na zapytanie Odwiedzających.

 6. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzana przez okres obsług zapytania skierowanego za pomocą formularza kontaktowego na stronie www Administratora Danych.

 7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 8. Odwiedzającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 9. Odwiedzający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 10. Podanie przez Odwiedzających danych jest dobrowolne.

 11. Dane osobowe odwiedzających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne lub doradztwa gospodarczego.

 12. Poza wskazanymi podmiotami dane Odwiedzających mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 13. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 • CIASTECZKA (PLIKI COOKIES)

Witryna wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach użytkownika za pośrednictwem których użytkownik serwisu, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:

 • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,

 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu,

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas.

Użytkownik serwisu, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.